جزوات گردشگری گروه آموزشی اولدوزتوریسم به عنوان مجموعه ای کامل از منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی و جغرافیای توریسم به دو صورت چاپی و آنلاین از سوی موسسه عرضه می گردد که سالانه درصد قبولی بالایی را به خود اختصاص داده اند.

 

جزوات آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی شامل ۶ جزوه با عناوین ذیل است:

 

1- زبان انگلیسی جهانگردی
2- اقتصاد و برنامه ریزی توسعه
3- روش کمی
4- تئوری مدیریت و بازاریابی
5- علوم اجتماعی
6- تاریخ و جغرافیا 

 

معرفی جزوات گردشگری

 

جزوه زبان انگلیسی

این جزوه مشتمل بر دروس گرامر زبان انگلیسی، زبان عمومی (لغات کتاب 504 وGoing International) و زبان تخصصی جهانگردی (لغاتTourism Planning) است.

جزوه اقتصاد و برنامه ریزی توسعه

این جزوه مشتمل بر دروس اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد گردشگری، برنامه ریزی و شناخت صنعت است.

جزوه روش کمی

این جزوه مشتمل بر دروس ریاضیات، آمار و پژوهش عملیاتی است.

جزوه مدیریت و بازاریابی 

این جزوه مشتمل بر دروس تئوری سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی و بازاریابی است.

جزوه علوم اجتماعی

این جزوه مشتمل بر دروس فرهنگ عامه، جامعه شناسی، مردم شناسی و روحیات ملل است.

جزوه تاریخ و جغرافیا

این جزوه مشتمل بر دروس گذران اوقات فراغت، تاریخ و فرهنگ، هنر و معماری، جغرافیای گردشگری عمومی، جغرافیای گردشگری ایران و نقشه خوانی است.

 

جزوات آمادگی کنکور کارشناسی ارشد جغرافیای توریسم شامل 5 جزوه با عناوین ذیل است:

 

جزوه زبان انگلیسی

این جزوه مشتمل بر دروس گرامر زبان انگلیسی، زبان عمومی (لغات کتاب 504 وGoing International) و زبان تخصصی جهانگردی (لغاتTourism Planning) است.

جزوه جغرافیای انسانی

این جزوه مشتمل بر دروس مبانی جغرافیای شهری و دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جغرافیای شهری ایران، مبانی جغرافیای روستایی، جغرافیای روستایی ایران و جغرافیای کوچ نشینی است.

جزوه جغرافیای طبیعی

این جزوه مشتمل بر دروس مبانی آب و هواشناسی، آب و هوای ایران، مبانی ژئومورفولوژی و ژئومورفولوژی ایران است.

جزوه فلسفه جغرافیا

این جزوه مشتمل بر دروس فلسفه علم جغرافیا، روش ها و مفاهیم جغرافیایی و تفکرات و پارادایم های جغرافیایی است.

جزوه دروس تخصصی گردشگری

این جزوه مشتمل بر دروس جغرافیای گردشگری، جاذبه های گردشگری ایران و روش تحقیق است.

 

 

برای تهیه فایل PDF هر کدام از جزوات گردشگری بر روی آن کلیک کنید

جزوات مدیریت جهانگردی

jeld-tourism-modiriyat
jeld-tourism-ejtemai-LOW
jeld-tourism-kammi
jeld-tourism-zaban
jeld-tourism-tarikh-geo
jeld-tourism-eqtesad
package-soal-konkur
modiriat-jahangardi

جزوات جغرافیای توریسم

jeld-geography-tabiei
jeld-geography-ensani
jeld-geography-takhasosi-600x849
jeld-geography-falsafe
jeld-geography-zaban