…گروه آموزشی اولدوز توریسم…

آزمون آزمایشی ششم
دوره آمادگی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
۳۱ فروردین ۱۳۹۸

تعداد سوالات: ۱۳۵
مدت پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مدیریت جهانگردی

ردیف مواد امتحانی تعداد سوال از شماره تا شماره
۱ زبان انگلیسی عمومی و تخصصی ۳۰ ۱ ۳۰
۲ اقتصاد و برنامه ریزی توسعه ۲۵ ۳۱ ۵۵
۳ روشهای کمی ۲۰ ۵۶ ۷۵
۴ مدیریت بازاریابی ۲۰ ۷۶ ۹۵
۵ علوم اجتماعی ۲۰ ۹۶ ۱۱۵
۶ تاریخ و جغرافیا ۲۰ ۱۱۶ ۱۳۵

 

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است