نمونه درصد قبول شدگان کارشناسی ارشد جهانگردی موسسه آموزشی اولدوزتوریسم

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۹ رشته مدیریت جهانگردی
رتبه زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا
۲ ۴۴٫۷۴ ۶۰ سفید ۵۰ ۲۰ ۷٫۴۷
۷ ۸۲٫۳۳ ۴۷٫۳۳ ۵ ۴۰ ۱۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳
۲۹ ۶۷ ۴۹٫۳۳ صفر ۴۵ ۱۳٫۳۳ ۳۳
۴۸ ۳۳ ۵۰ ۱- ۸۱ ۱۰ ۲۱
۵۹ ۵۷ ۴۷ صفر ۳۳ ۱۵ ۲۵
۸۶ ۳۷٫۷۸ ۴۱٫۳۳ سفید ۷۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۷٫۵۴
۱۲۳ ۴۶٫۶۷ ۲۰ ۱٫۶ ۳۵ ۱۰ ۴۵٫۶۱

  

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۰ رشته مدیریت جهانگردی
رتبه زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا
۱۶ ۴۴٫۴۴ ۶۴ ۳۰ ۳۱٫۶۷ ۸٫۳۳ ۱۶٫۶۷
۴۰ ۲۴ ۶۳ ۳۰ ۵۱ ۱۶ ۲۱

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۱ رشته مدیریت جهانگردی
رتبه نمره کل (تراز) زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا معدل موثر
۲ ۹۱۲۳ ۵۲٫۲۲ ۶۹٫۳۳ سفید ۷۳٫۳۳ ۱۵ ۴۸٫۳۳ ۱۴٫۸۴
۱۵ ۸۴۰۲ ۸۰ ۴۵٫۳۳ ۰ ۴۳٫۳۳ ۳٫۳۲- ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۳۵
۱۶ ۸۳۷۸ ۶۳٫۳۳ ۵۲ ۲۸٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۱٫۶۶- ۵۱٫۶۷ ۱۶٫۳۴
۱۸
۲۳
۲۸ ۷۹۶۹ ۷۶٫۶۷ ۴۰ ۱۳٫۳۲- ۱۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۶۵ ۱۷٫۶۹
۳۰ ۷۹۰۱ ۴۴٫۴۴ ۷۲ ۸٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۱۷٫۷۱
۳۲
۳۴
۳۸
۶۹ ۷۱۹۰ ۴۰ ۵۶ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۱۴٫۱۹
۹۶
۱۰۵ ۶۷۶۰ ۷۷٫۷۸ ۴ ۲۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۵٫۷۸
۱۹۱ ۶۱۶۴ ۵۲٫۲۲ ۱۸٫۶۷ ۳٫۳۳ ۳۰ ۱۳٫۳۳ ۲۰ ۱۷٫۵۶
۲۰۴ ۶۱۰۹ ۵۵٫۵۶ ۳۴٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۵ ۱۵٫۰۲
۲۴۷ ۵۸۹۲ ۲٫۲۲ ۶۴ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۱۵٫۶۵
۳۲۶ ۵۵۴۰ ۴۵٫۵۶ ۱۷٫۳۳ ۰ ۳۱٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۳٫۹۸
۴۶۱ ۵۱۲۱ ۵۰ ۴۱٫۳۳ ۰ ۳٫۳۲- ۰ ۶٫۶۷ ۱۴٫۶
۶۸۷ ۴۵۴۲ ۲۵٫۵۶ ۴۱٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۴٫۱۱
۷۱۴ ۴۴۹۵ ۲۲٫۲۲ ۱۸٫۶۷ ۲۰ ۱۸٫۳۳ ۵ ۱۵ ۱۶
۱۱۱۲ ۳۸۸۰ ۲٫۲۲ ۴۰ ۰ ۱۱٫۶۷ ۶٫۶۷ ۳۰ ۱۳٫۸۳

 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته مدیریت جهانگردی: ۱۵۲۳

توضیحات:

۱-رتبه درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.

۲- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال۱۳۹۱
رتبه محل قبولی
۲ دانشگاه تهران روزانه بازاریابی جهانگردی ترم بهمن
۱۵ دانشگاه تهران روزانه بازاریابی جهانگردی ترم بهمن
۱۶ دانشگاه تهران روزانه بازاریابی جهانگردی  ترم بهمن
۳۰ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه بازاریابی جهانگردی فقط زن
۶۹ دانشگاه سمنان روزانه بازاریابی جهانگردی
۱۹۱ دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) بازاریابی جهانگردی
۲۴۷ موسه غیرانتفاعی مازیار-نور برنامه ریزی توسعه جهانگردی
۳۲۶ موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر برنامه ریزی توسعه جهانگردی
۴۶۱ موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک برنامه ریزی توسعه جهانگردی

 

**********

**********

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۲ رشته مدیریت جهانگردی
رتبه نمره کل (تراز) زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا معدل موثر
۹ ۸۳۱۴ ۳۴٫۴۴ ۳۴٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۶۵ سفید ۴۳٫۳۳ ۱۶٫۰۳
۲۸ ۷۵۰۰ ۶۲٫۲۲ ۴۴ سفید ۲۵ ۳٫۳۲- سفید ۱۷٫۵۱
۴۷ ۶۹۵۹ ۳۴٫۴۴ ۳۴٫۶۷ ۱٫۶۶- ۵۸٫۳۳ ۱۰ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۱۵
۵۷ ۶۸۱۷ ۶۶٫۶۷ ۲۹٫۳۳ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳ سفید سفید ۱۸٫۳۰
۸۰ ۶۴۹۵ ۵۶٫۶۷ ۳۷٫۳۳ سفید ۱٫۶۷ سفید ۱۱٫۶۷ ۱۵٫۴۳

 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته مدیریت جهانگردی: ۱۶۵۷

توضیحات:

۱-رتبه درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.

۲- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.

 

**********

**********

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۳ رشته مدیریت جهانگردی
رتبه نمره کل (تراز) زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا معدل موثر
۱ ۹۶۷۱ ۷۶٫۶۷ ۴۱٫۳۳ ۵ ۵۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۳٫۳۲- ۱۶٫۷۱
۲۱ ۸۱۱۹ ۵۲/۲۲ ۴۲/۶۷ ۰ ۳۵ ۵ ۸/۳۳ ۱۷/۸۴
۳۴ ۷۵۶۸ ۶۰ ۲۴ ۰ ۱۱/۶۷ ۱/۶۷ ۲۶/۶۷ ۱۸/۴۰
۹۵ ۶۵۴۱ ۱۷/۷۸ ۳۸/۶۷ ۳/۳۳ ۵۵ ۰ ۱۰ ۱۸/۰۸
۹۹ ۴۴/۴۴ ۱۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۰
۲۰۰ ۵۷۶۳ ۴۳/۳۳ ۲۶/۶۷ ۰ ۱۰ ۵ ۳/۳۳ ۱۵/۲۶
۲۵۸ ۵۴۴۲ ۰ ۴۴ ۰ ۴۱/۶۷ ۳/۳۳ ۱۸/۳۳ ۱۶/۶۳
۴۱۶ ۲۴/۶۷ ۱۶ ۰ ۱۵ ۵ ۲۶ ۱۴/۰۲
۶۳۹ ۲۲/۳۳ ۲۰ ۰ ۳۳/۳۳
۹۴۷ ۱۵/۵۶ -۱/۳۰ ۰ ۱۵ ۵ ۲۰ ۱۷/۹۴
۱۳۳۷ ۳۳۱۰ ۱۸/۸۹ ۵/۳۳ ۰ ۱۶/۶۷ ۰ ۶/۶۷ ۱۲/۸۹
۱۵۰۰ ۱/۶۷ ۱/۶۷ ۲۵ ۱/۶۷ ۱۶ ۱۳
۱۷۵۶ ۲۹۱۹ ۴/۴۴ ۱۶ ۰ ۲۰ -۱/۶۶ -۱/۶۶ ۱۴/۷۰

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته مدیریت جهانگردی: ۲۰۶۹

توضیحات:

۱-رتبه درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.

۲- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.

**********

**********

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۴ رشته مدیریت جهانگردی
رتبه نمره کل (تراز) زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا معدل موثر
۳۱ ۷۲۶۱ ۶۱٫۱۱ ۱۸٫۶۷ سفید ۲۳٫۳۳ سفید ۱۰٫۵۳ ۱۴٫۴۵
۵۴ ۶۹۵۹ ۶۱٫۱۱ ۱۸٫۶۷ سفید ۲۳٫۳۳ سفید ۱۰٫۵۳ ۱۴٫۴۵

 

آخرین رتبه مجاز در دوره روزانه رشته مدیریت جهانگردی، کد ۱ (گرایش بازاریابی): ۲۵۸

آخرین رتبه مجاز در دوره روزانه رشته مدیریت جهانگردی، کد ۲ (گرایش برنامه ریزی): ۲۴۴

آخرین رتبه مجاز در دوره های غیر روزانه رشته مدیریت جهانگردی، کد ۱: ۲۶۰۱

آخرین رتبه مجاز در دوره های غیر روزانه رشته مدیریت جهانگردی، کد ۲: ۱۹۸۶

توضیحات:

۱-رتبه درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.

۲- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.

**********

**********

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۶ رشته مدیریت جهانگردی
کد ضریب رتبه نمره کل (تراز) زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا معدل موثر
۱ ۹۴ ۴۶۱۵ ۳٫۳۳ ۳۶ ۱٫۶۶- سفید ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۱۶٫۴۷
۲ ۸۰ ۴۶۱۵ ۳٫۳۳ ۳۶ ۱٫۶۶- سفید ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۱۶٫۴۷

 

**********

**********

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۷ رشته مدیریت جهانگردی
کد ضریب رتبه نمره کل (تراز) زبان انگلیسی توسعه و اقتصاد روشهای کمی اصول مدیریت اجتماعی تاریخ جغرافیا معدل موثر
  ۴
۱ ۶۶ ۵۷۷۲ ۳٫۳۳ ۱۲ ۱٫۶۶- ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۵۱٫۶۷
۲ ۴۶ ۶۱۵۲ ۳٫۳۳ ۱۲ ۱٫۶۶- ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۵۱٫۶۷

**********

**********

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد.

ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است.

مشاور شما در کنکور کارشناسی ارشد جهانگردی (گردشگری و توریسم) توسط کارشناس متخصص صنعت توریسم و نویسنده کتاب تست کارشناسی ارشد جهانگردی

تخصص ما کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد جهانگردی است.

کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد جهانگردی همراه با آزمونها آماده ثبت نام می باشد.

پکیچ های مکاتبه ای رشته جهانگردی:

بسته کامل کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

بسته کامل کارشناسی ارشد جغرافیا و صنعت توریسم

 

خدمات آموزشی ما:

مشاوره رایگان

کلاسهای خصوصی

برنامه ریزی اختصاصی

آزمونهای آزمایشی و جامع

کتاب تست همراه با پاسخ تشریحی

کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد جهانگردی

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد جغرافیای توریسم

مشاوره در زمینه رشته علوم اجتماعی- برنامه ریزی توریسم
********************************·

********************************·

“””معرفی دروس مدیریت جهانگردی”””

۱- زبان انگلیسی تخصصی گردشگری

۲- برنامه ریزی توسعه و اقتصاد گردشگری

۳- روشهای کمی شامل ریاضیات، آمار و پژوهش عملیاتی

۴- تئوریهای مدیریت و بازاریابی

۵- علوم اجتماعی

۶- تاریخ و جغرافیا

********************************·

فوق لیسانس گردشگری

*******************************
ارتباط ایمیل: ulduztourism@gmail.com

تلفن تماس: گروه آموزشی اولدوز توریسم

۰۲۱-۶۶۸۹۰۶۸۹  ,  ۰۹۳۰۶۹۰۵۴۴۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *